Jõukahevõistlus

 

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Jõukahevõistluse juhend

TULEMUSED

 1. Eesmärk

Selgitada Jõustruktuuride spordimängude parimad lamades surumise ja jõutõmbe kombineeritud jõu kahevõistluses

 

 1. Aeg ja koht
 • Võistlus toimub 30.08.2023 Kääriku spordihoone ees platsil, vihmase ilmaga spordihoones. Võistluste algus kell 11:00.
 • Kaalumine toimub kell 10.00-10.50
 • Kääriku Spordibaas, Kääriku 67309, Otepää vald, Eesti

 

 1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti, Sisekaitseakadeemia, Kaitsepolitseiameti, Maksu- ja Tolliameti, Kaitseväe, Päästeameti, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse asutuste täis- ja osalise tööajaga töötavad teenistujad (k.a. kaitseliitlased ja kaitseväelased), pensionile läinud ametnikud ja teenistujad ning Sisekaitseakadeemia teenistujad ja üliõpilased.

 

 1. Kategooriad

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi.

Võistlused toimuvad neljas absoluutarvestuse klassis:

 • Mehed (M) sündinud 1984 ja hiljem
 • Mehed (M40) sündinud 1983 ja varem
 • Naised (N) sündinud 1984 ja hiljem
 • Naised (N40) sündinud 1983 ja varem

Paremusjärjestus võistlusklassides selgub IPF GL punktide alusel

 

 1. Võistlustingimused ja korraldus
 • Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud klassikalise jõutõstmise võistlusmääruste alusel. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal. Lubatud on kasutada põlvesukkasid, randmesidemeid ja tõstevööd. Võistlejal on kohustuslik kasutada kõigis tõsteviisides trikood (pehmest või liibuvast, venivast riidest) või lühikesi liibuvaid pükse; surumisel T-särki, jõutõmbel põlvikuid. Jõutõmbes võib kanda varrukateta särki. Spetsiaalvarustust (tugisärke, -trikoosid ja põlvesidemeid) kasutada ei tohi.
 • Võistlema ei lubata võistlejaid, kellel kehtib EJTL võistluskeeld. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

 

Võistlusreeglid

 • Võistlejal on lamades surumise ja jõutõmbe sooritamiseks kummalgi alal kolm võistluskatset, mida jälgivad kolm kohtunikku. Kehtib parem katse kolmest. Katse õnnestumiseks on vajalik vähemalt kahe kohtuniku heakskiit. Võistlejad teavitavad oma raskuse, mida püüavad järgmisel katsel tõsta, hiljemalt kaks minutit pärast katse sooritamist kirjalikult katselehel sekretariaati.

 

Põhinõuded võistluskatsetel

 • Lamades surumine: Võistleja peab lamama selili, pea, õlad ja istmik kontaktis pingi pealispinnaga. Jalad peavad olema täistallaga vastu tõstepõrandat. Võistleja käed ja sõrmed peavad pukkidel asetsevast tõstekangist haarama nii, et pöidlad oleksid ümber kangi. Jalgade liikumine on lubatud, kuid nad peavad jääma täistallaga vastu tõstepõrandat. Kui võistleja on korrektse asendi sisse võtnud, võib ta paluda julgestajate abi tõstekangi eemaldamisel pukkidelt. Käte haarde laius ei või ületada 81 cm, mõõdetuna mõlema käe nimetissõrmede vahelt (jooned märgitud kangil). Pärast kangi eemaldamist pukkidelt peab võistleja sirgete käte ning lukustatud küünarnukkidega ootama peakohtuniku märguannet. Lamades surumise stardimärguandeks on kuuldav käsklus “start” koos allapoole näitava käeviipega. Pärast märguannet peab võistleja kangi rinnale laskma ning hoidma kangi liikumatult rinnal kuni peakohtuniku märguandeni „press“. Seejärel peab võistleja kangi sirgetele kätele suruma ning küünarnukid lukustama. Kui tõstekang on liikumatult sirgetel kätel, annab peakohtunik kuuldava käskluse „pukkidele“ koos käeviipega tahapoole.
 • Jõutõmme: Võistleja peab seisma näoga tõstepõranda esiosa poole, tõstekang peab olema horisontaalselt võistleja jalgade ees maas. Võistleja haarab tõstekangist kinni mõlema käega vabalt valitud haardes ning tõstab kangi üles, kuni seisab sirgelt püsti. Tõste lõppasendis peab võistleja seisma sirgelt, põlved lukustatud ja õlad taga. Peakohtuniku märguanne koosneb allapoole suunduvast käeviipest ja kuuldavast käsklusest “alla”. Märguanne antakse alles siis, kui võistleja seisab liikumatult kang käes ja on sisse võtnud ilmse lõppasendi. Iga mistahes tõstekangi kergitamine või tahtlik katse kangi kergitada loetakse katseks. Kui katse on alanud, ei tohi tõstekang enam allapoole liikuda seni, kuni võistleja ei ole saavutanud püstist asendit lukustatud põlvedega. Kui kang liigub lõppasendis õlgade tahapoole liigutamisel veidi allapoole, siis seda ei loeta katse ebaõnnestumise põhjuseks.

 

 1. Registreerimine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerimise viimane kuupäev on 12.06.2023.

 

 1. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis, mis on selgunud IPF GL punktide alusel. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

 

 1. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga (IPF GL punktide paremusjärjestuse alusel)

 

 1. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

 

 1. Muu
 • Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.
 • Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.
 • Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur.
 • Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluse läbiviija: Peeter Aan
mail: skjousport@gmail.com
tel: 5202842